พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1273

ติดต่อได้ที่ห้อง : ตึก 9 ฝั่งบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ครึ่ง

Email : pitchayaporn.po@ku.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7712 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7712

การศึกษา :

  • วศ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),

งานวิจัยที่สนใจ : Business Intelligence