เนตรนภา พุ่มห่าน


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ติดต่อได้ที่ห้อง SC9-329 ห้องโครงการ

Email : -

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7328
โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7328