กฤษณะ ตรีฉลอง


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : -

ติดต่อได้ที่ห้อง : บันไดหนีไฟ ชั้น 3 ครึ่ง

Email : k.treechalong@gmail.com

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7712 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7712

การศึกษา :

  • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานวิจัยที่สนใจ : Data Mining