ผศ.ดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์


Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

  • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

Expertise

พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

List of Publications

Narkpiban K., Poonsawat T. 2020. Optimizing cellulose extraction from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) fiber by selective retting and hydrothermal pretreatment. Journal of Natural Fiber. In press.

Graupner, N., K. Narkpiban, T. Poonsawat, P. Tooptompong, J. Müssig. 2019. Toddy Palm (Borassus Flabellifer) Fruit Fibre Bundles as Reinforcement in Polylactide (PLA) Composites: An Overview About Fibre and Composite Characteristics. Journal of Renewable Materials. Vol 7(8): 693-711. DOI: 10.32604/jrm.2019.06785.

Narkpiban, K., C. Sakdaronnatong, T. Nimchua, P. Pinmanee, P. Thongkred and T. Poonsawat 2019. The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus) bark. BioResource 4 (1):99-119.

Poonsawat, T., P. Ritdetch and S. Jarusombutti. 2016. Value-added products from kenaf and hemp core residue. Journal of Engineering and Applied Sciences 11(9): 2054-2058.

Poonsawat T., P. Sae-bae, M. Bunphami, T. Wetchaiyo and P. Jatamaneerat. 2016. Effect of water and chemical retting on properties of hemp fiber and hybrid hemp/cotton spun yarn. Journal of Engineering and Applied Sciences 11(9): 1991-1995.

Contact address

E-Mail:                   faastrp@ku.ac.th; thiprada.p@ku.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=530082
https://www.researchgate.net/profile/Thiprada_Poonsawat