ผศ.ดร.อรพรรณ ศังขจันทรานนท์


Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

  • ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

Expertise

สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

List of Publications

อรพรรณ ศังขจันทรานนท์ และดวงใจ ศุขเฉลิม. 2560. การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนในเรือนเพาะชำ. วารสารวนศาสตร์ 36(1): 47-57.

Sungkajanttranon O., D. Marod, S. Petchsri, K. Kongsatree, A. Peankonchong, T.Chotpiseksit and B. Supnuam. 2019. Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand. Journal of Agricultural Science and Technology B 9(1): 49-59.

Sungkajanttranon O., D. Marod, S. Petchsri, K. Kongsatree, A.Peankonchong, T. Chotpiseksit and B. Supnuam. 2019. Diversity of Araceae in Mae Takhrai National Park, Chiang Mai Province in Thailand. International Journal of Scientific & Engineering Research 10(6): 1516-1520.

Sungkajanttranon O., D. Marod and K. Thanompun. 2018. Diversity and Distribution of Family Araceae in Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province. Agriculture and Natural Resources 52(2): 125-131.

Sookchaloem D., O. Sungkajanttranon, S. Petchsri, S. Horadee, C. Huayhongthong, A. Vanapanich and C. Wongsawaddiwattana. 2016. Leaf blade anatomy characteristics of the genus Amorphophallus Blume ex Decne. In Thailand. 50(6): 437-444.

Contact address

E-Mail:                   faasops@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=430050