ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม


ตำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิต

อีเมล์

faassds@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานสอน

• 01420111 General Physics I
• 01420112 General Physics II
• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420213 Mathematical Physics I
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

 

ความสนใจด้านวิชาการ

 

ผลงานวิชาการ