อาจารย์ ดร. บุษรา พัฒนศิริ


ตำแหน่ง

รองเลขานุการและประธานอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

อีเมล์

faasbrp@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• Ph.D. (Chemical Physics) Mahidol University, Thailand
• วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานสอน

• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridge Physics
• 01420117 Basic Physics I
• 01420118 Basic Physics II
• 01420213 Mathematical Physics I
• 01420331 Thermodynamics
• 01420361 Introduction to Astronomy I
• 01420482 Biophysics I
• 01420496 Selected Topic in Physics
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems
• 01420499 Physics Project
• 01421211 Radiation Life And Environment

 

ความสนใจด้านวิชาการ

 

• Computational Physics
• Biophysics and biopolymers
• Monte Carlo simulations of biophysical systems
• Pattern formation
• การศึกษาลักษณะทางกายภาพของข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพ
• การประยุกต์ใช้ microcontroller

ผลงานวิชาการ

T. Kleawphaipan and B. Pattanasiri, Determination of Physical Characteristics of Paddy Rice Using Image Processing, The 16th KU-KPS National Conference, Kasetsart University Kamphang Sean Campus, Pathom, Thailand, December 3-4, 2019.

 

T. Kleawphaipan, S. Somprasong, T. Srahongthong, and B. Pattanasiri, Thai Hom Mali rice purity test by using digital image analysis, J. Phys.: Conf. 1380, 012076 (2019).

• K. Qi, B. Liewehr, T. Koci, B. Pattanasiri, M.J. Williams, and M. Bachmann, Influence of bonded interactions on structural phases of flexible polymers, J. Chem. Phys. 150, 054904 (2019).

• P. Rintarak, B. Pattanasiri, S. Anupong, S. Ninlaphruk and S. Dangtip, Electron Spin Resonance Analysis of γ-induced Free Radicals in Riceberry Rice Grain, J. Phys.: Conf. 1144, 012173 (2018).

• K. Kaisaat, N. Keawdonree, S. Chomkokard, N. Jinuntuya, and B. Pattanasiri Colour measurements of pigmented rice grain using flatbed scanning and image analysis J. Phys.: Conf. 901, 012069 (2017)

• B. Pattanasiri, Y.W. Li, T. Wüst, and D.P. Landau Effect of surface attractive strength on structural transitions of a confined HP lattice protein J. Phys.: Conf. 640, 012015 (2015)

• B. Pattanasiri, B. Liewehr, and M. Bachmann Surface pattern effects upon polymer adsorption Physics Procedia, 68, 105-109 (2015)

• B. Pattanasiri, Y.W. Li, D.P. Landau, T. Wüst and W. Triampo Thermodynamics and structural properties of a confined HP protein determined by Wang-Landau simulation J. Phys.: Conf. Ser. 454, 012071 (2013)

• B. Pattanasiri, Y.W. Li, D.P. Landau, T. Wüst T and W. Triampo Conformational transitions of a confined lattice protein: A Wang-Landau study  J. Phys.: Conf. Ser. 402, 012048 (2012)

• B. Pattanasiri, Y.W. Li, D.P. Landau and T. Wüst Wang-Landau Simulations of Adsorbed and Confined Lattice Proteins Int. J. Mod. Phys. C 23, 1240008 (2012)

• K. Sudprasert, M. Precharattana, N. Nuttavut, D. Triampo, B. Pattanasiri, Y. Lenbury and W. Triampo, Non-equilibrium Statistical Mechanics of Driven Lattice Gas Model: Probability Function, FDT-violation, and Monte Carlo Simulations Int. J. Comput. Math. Sci. 5:2, 84-92 (2011)