อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง


ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
 • รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)

ความสนใจทางวิชาการ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ
 • ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
 • วัฒนธรรมทางการเมือง

ผลงานทางวิชาการ

 • บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) True Tolerance: Liberalism and the Necessity of Judgment by J. Budziszewski ในวารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2561

 • บทความวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) หัวข้อ “พรรคการเมืองไทยกับการสร้างความเป็นภูมิภาคนิยม : กรณีศึกษา พรรคประชาธิปัตย์กับภาคใต้ จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บทความวิชาการเรื่อง “บทบาททางการเมืองของหนังตะลุงในสังคมภาคใต้ช่วงยุคเผด็จการทหาร” ในหนังสือ “วัฒนธรรมทางการเมือง” จัดพิมพ์โดยมูลนิธิ 14 ตุลา

งานวิจัย / บทความวิชาการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • การคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • Mainstreaming Human Rights through Media: The Case of Amnesty International Thailand
 • ปัญหาการอธิบายระหว่างโครงสร้างกับตัวแสดง :ข้อถกเถียงและแนวทางการนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์