รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1043

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-302

Email : faassak@ku.ac.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7309 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7309

การศึกษา :

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)

งานวิจัยที่สนใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูล