ผศ.นพพร รัตนช่วง


อีเมล์

faasnor@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสอน

 

ความสนใจด้านวิชาการ

 

ผลงานวิชาการ