ผศ.ภัทรพงศ์ รักน้อย


อีเมล์

faasptr@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานสอน

• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420119 Abridged Physics
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

ความสนใจด้านวิชาการ

 

ผลงานวิชาการ