อาจารย์ วีรชัย ลิภา


อีเมล์

faaswcl@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสอน

• 01420111 General Physics I
• 01420112 General Physics II
• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420261 Electromagnetics I
• 01420262 Laboratory in Electromagnetics
• 01420365 Electromagnetics II

ความสนใจด้านวิชาการ

•  Embed Electronics
•  Computer

ผลงานวิชาการ