ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก


อีเมล์

faasrrs@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• วท.ด. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วท.ม. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานสอน

• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420117 Basic Physics I
• 01420118 Basic Physics II
• 01420119 Abridged Physics
• 01420331 Thermodynamics
• 01420372 Introduction to Material Science
• 01420373 Material Science I
• 01420374 Physics of Gemstones
• 01420472 Material Science II
• 01420496 Selected Topics in Physics
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

 

ความสนใจด้านวิชาการ

การกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนในสารแขวนลอยที่มีน้ำเป็นตัวกลาง, การสังเคราะห์อนุภาคชิงก์ออกไซด์ระดับนาโน, การปรับปรุงลักษณะการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน

ผลงานวิชาการ