ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ


อีเมล์

faaswnka@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ปร.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานสอน

• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420117 Basic Physics I
• 01420118 Basic Physics II
• 01420119 Abridged Physics
• 01420211 Mechanics I
• 01420222 Laboratory in Modern Physics
• 01420481 Health Physics
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

 

ความสนใจด้านวิชาการ

• Thin Film
• Sol-Gel
• Ceramic
• Bio materials and Radiation

ผลงานวิชาการ