ผศ.ดร.สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์


อีเมล์

faasstpi@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสอน

• 01420111 General Physics I
• 01420112 General Physics II
• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

 

ความสนใจด้านวิชาการ


 

ผลงานวิชาการ