อาจารย์ ดร.พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์


อีเมล์

faasppyo@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• Ph.D. (Physics) University of Jyväskylä, Finland 
• วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานสอน

01420117 Basic Physics I, 
01420118 Basic Physics II, 
01420113 Laboratories in Physics I, 
01420114 Laboratories in Physics II, 
01420115 Laboratories for Abridged Physics

ความสนใจด้านวิชาการ


 

ผลงานวิชาการ

1. P. Yotprayoonsak*, K. Hannula, T. Lahtinen, M. Ahlskog, and A. Johansson, Liquid-Phase Alkali-Doping of Individual Carbon Nanotube Field-Effect Transistors Observed in Real-Time, CARBON 49 (2011) 5283 – 5291. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622311006166)

2. P. Yotprayoonsak*, G.R. Szilvay, P. Laaksonen, M.B. Linder, and M. Ahlskog, The effect of Hydrophobin protein on conductive properties of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors; A first demonstration and study of the sensing mechanisms, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15 (2015) 2079-2087. (http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2015/00000015/00000003/art00020)


3. P. Yotprayoonsak*, D. Talukdar, and M. Ahlskog, Carbon nanotube field-effect devices with asymmetric electrode configuration by contact geometry, J. Appl. Phys. 115 (2014) 214302. (http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/115/21/10.1063/1.4880955)


4. D. Talukdar, P. Yotprayoonsak*, O. Herranen, and M. Ahlskog, Linear current fluctuations in the power-law region of metallic carbon nanotubes, Phys. Rev. B 88 (2013) 125407. (http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.88.125407)


5. D. Talukdar, P. Yotprayoonsak*, C.D. Mukherjee, K.K. Bardhan, and B. Karmakar, Gap states controlled transmission through 1D Metal-Nanotube junction, arXiv:1404.6730 (27.4.2014). (https://arxiv.org/abs/1404.6730)

รางวัลที่เคยได้รับ