อาจารย์กฤช วีรกุล


ประวัติการศึกษา

  • PhD Candidate in Politics, School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol สหราชอาณาจักร (ปัจจุบัน)
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
  •  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียอาคเนย์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

ความสนใจทางวิชาการ

  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (Southeast Asia and ASEAN)
  • นโยบายต่างประเทศของไทย (Thai Foreign Policy)
  • สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

งานวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

  • การคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน : กรณีศึกษาแรงงามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
  • Mainstreaming Human Rights through Media: The Case of Amnesty International Thailand