อาจารย์พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ


ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)

ความสนใจทางวิชาการ

  • ประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
  • การเมืองเรื่องเพศ
  • การเมืองเรื่องการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำ

ผลงานวิชาการ  

  • พิมพ์ธรรม  เอื้อเฟื้อ. 2559. รัฐกับฐานคิดเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : 1250-1259.