นางสาวรุ่งทิพย์ กาวิตา


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ