ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า


สาขา: เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย: ศึกษาปฏิกิริยาสารประกอบบนตัวเร่งปฏิกิริยา: การทดลองในห้องปฏิบัติการและการคำนวณทางเคมีควอนตัม

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ:

1. Theoretical study on 31P NMR chemical shifts of phosphorus-modified CHA zeolites P. Zhao, B. Boekfa, T. Nishitoba, N. Tsunoji, T. Sano, T. Yokoi, M. Ogura and M. Ehara. Microporous and Mesoporous Materials (2020) 109908. 

2. Exploitation of missing linker in Zr-based metal-organic framework as the catalyst support for selective oxidation of benzyl alcohol W. Jumpathong, T. Pila, Y. Lekjing, P. Chirawatkul, B. Boekfa, S. Horike and K. Kongpatpanich, APL Materials (2019) 7, 111109/1-6. 

3. Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta Zeolite, S. Klinyod, B. Boekfa, S. Pornsatitworakul, T. Maihom, N. Jarussophon, P. Treesukol, C. Wattanakit and J. Limtrakul, ChemistrySelect, (2019) 4, 10660-10667. 

4. Theoretical and experimental investigation of NMR, IR and UV-visible spectra of hydroxyl-substituted-4-chloromethylcoumarin derivatives, C. Loarueng, B. Boekfa, S. Jarussophon, P. Pongwan, N. Kaewchangwat, K. Suttisintong and N. Jarussophon, Arkivoc , (2019) 6, 116-127.

5. Biodegradation of Levan Polymer / Poly (Lactic Acid) (PLA) Blend, P. Phengnoi, K. Thongmee, S. Tiptipakorn, B. Boekfa, K. Kuttiyawong, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (2019)526, 012025

6. Theoretical study of methane adsorption and C─H bond activation over Fe‐embedded graphene: Effect of external electric field, S. Ketrat, T. Maihom, P. Treesukul, B. Boekfa and J. Limtrakul, J. Comp. Chem., (2019) 10.1021/acs.joc.9b00555. 

7. Construction of 5-Aminotetrazoles via In Situ Generation of Carbodiimidium ions from Ketones Promoted by TMSN3/TfOH, P Nimnual, J Tummatorn, B Boekfa, C Thongsornkleeb, S Ruchirawat, P Piyachat, and K Punjajom, J. Org. Chem., (2019) 84, 9, 5603-5613. 

8. A Simple “Nano-Templating” Method Using Zeolite Y Toward the Formation of Carbon Schwarzites, P Boonyoung, T Kasukabe, Y Hoshikawa, Á Berenguer-Murcia, D Cazorla-Amorós, B Boekfa, H Nishihara, T Kyotani and K Nueangnoraj, Front. Mater. (2019) 6:104. 

9. Turn-on fluorescent sensor for the detection of lipopolysaccharide based on a novel bispyrenyl terephtalaldehyde-bis-guanylhydrazone, K Khownium, J Romsaiyud, S Borwornpinyo, P Wongkrasant, P Pongkorpsakol, C Muanprasat, B Boekfa, T Vilaivan, S Ruchirawat and J limtrakul, New J. Chem., (2019) 43, 7051-7056. 

10. Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolites W Thongnuam, T Maihom, S Choomwattana, Y Injongkol, B Boekfa, P Treesukol and J Limtrakul Phys. Chem. Chem. Phys, (2018) 20, 25179-25185.

11. The Activation of Methane on Ru, Rh, and Pd Decorated Carbon Nanotube and Boron Nitride Nanotube: A DFT Study B Boekfa, P Treesukol, Y Injongkol, T Maihom, P Maitarad and J Limtrakul Catalysts., (2018) 8, 190.

12. Theoretical Study on Reaction Mechanisms of Furfural Hydrogenation to Furfuryl Alcohol on Lewis Acidic BEA Zeolites: Effects of Defect Structure and Tetravalent Metals Substitution Y Injongkol, T Maihom, P Treesukul, J Sirijaraensre, B Boekfa and J Limtrakul Phys. Chem. Chem. Phys., (2017) 7, 24042-240488. 

13. A mechanistic study of ethanol transformation into ethene and acetaldehyde on an oxygenated Au-exchanged ZSM-5 zeolite Y Injongkol, T Maihom, S Choomwattana, B Boekfa and J Limtrakul RSC Adv, (2017) 7, 38052-3805.

14. Combined Computational and Experimental Studies of Trans- and Cis-Isomers of Potassium Diaquabis(Oxalato)Chromate (III) S Ruangchaithaweesuk, J Chorkate, T Maihom, P Poolmee, P Treesukol, T Rungsawang, P Maitarad, B Boekfa Key Engineering Materials , (2017) 757, 103-107. 

15. An Experimental and Theoretical Study on the Aldol Condensation on Zirconium-Based Metal-Organic Framework W Thongnuam, S Pornsatitworakul, T Maihom, P Treesukol, N Jarussophon, P Maitarad, K Kongpatpanich, B Boekfa Key Engineering Materials , (2017) 757, 98-102.

16. Adsorption of Ammonia on Zirconium-Based Metal-Organic Framework: A Combined Experimental and Theoretical Study S Phikulthai, Y Injongkol, T Maihom, P Treesukol, P Maitarad, V Tangsermvit, K Kongpatpanich, B Boekfa Key Engineering Materials , (2017) 757, 93-97.

17. The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical study S. Pornsatitworakul, B. Boekfa, T. Maihom, P. Treesukol, S. Namuangruk, S. Jarussophon, N. Jarussophon and J. Limtrakul Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, (2017) 148, 1245–1250.

18. Theoretical mechanistic study of the ethylene oxidation over permanganate: effect of BF3 Lewis acid T. Maihom, S. Choomwattana, B. Boekfa and P. Treesukol Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, (2017) 148, 1277–1284.

19. Structure, Interaction, and Dynamics of Au/Pd Bimetallic Nanoalloys Dispersed in Aqueous Ethylpyrrolidone, a Monomeric Moiety of Polyvinylpyrrolidone A. Gupta, B. Boekfa, H. Sakurai, M. Ehara, and U. Deva Priyakumar J. Phys. Chem. C, (2016) 120 (31), 17454 - 17464. 

20. Mechanism of Ullmann Coupling Reaction of Chloroarene on Au/Pd Alloy Nanocluster: A DFT Study J. Meeprasert, S. Namuangruk, B. Boekfa, R.N. Dhital, H. Sakurai, M. Ehara Organometallics, (2016) 35 (9), 1192–1201.

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: bundet.b@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0865554089

อื่นๆ: web.facebook.com/bboekfa