ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์


สาขา: ชีวเคมี

งานวิจัย: การแปรรูปน้ำตาลทรายในน้ำผลไม้เป็นฟรุกโตออลิโกแซ็กคาไรด์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำผลไม้ด้วยเอนไซม์ฟรุกแตนซูเครส

รายละเอียดงานวิจัย:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฟรุกโตออลิโกแซคคาร์ไรด์ (fructooligosaccharide, FOS) ในน้ำผลไม้ และเพิ่มมูลค่าน้ำผลไม้ โดยสร้างเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ FOS จัดเป็นพรีไบโอติก สามารถผลิตได้จากซูโครสโดยเอนไซม์ลีแวนซูเครส (levansucrase) และ/หรือ อินูโลซูเครส (inulosucrase) งานวิจัยนี้จะใช้ลีแวนซูเครส และ/หรือ อินูโลซูเครสในการเติม FOS ให้น้ำผลไม้

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. 2019 Charoenwongpaiboona,T., Wangpaiboona, K., Panpetcha, P., Robert A. Fieldb, J. Elaine Barclayc, Pichyangkura, R., and Kuttiyawongd, K. “Temperature-dependent inulin nanoparticles synthesized by Lactobacillus reuteri 121 inulosucrase and complex formation with flavonoids” Carbohydrate Polymers 223: 115044.

2. 2019. Phengnoi, P., Thongmee,K., Tiptipakorn, S., Boekfa, B., Kuttiyawong, K. “Biodegradation of Levan Polymer / Poly (Lactic Acid) (PLA) Blend” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)

3. 2018 Manatsittipan, S., Kuttiyawong, K., Ito, K., Tiptipakorn, S. “Effects of Molecular Weight of Chitosan on the Biodegradability and Thermal Properties of Polybutylene Succinate/Chitosan Composites” Key Engineering Materials, 775, August 2018, 26-31.

4. 2017 Manatsittipan, S., Kuttiyawong, K., Tiptipakorn, S. “Effect of Levan on the Biodegradability and Thermal Properties of Polybutylene Succinate,” Key Engineering Materials, 737, June 2017, 294-298.

5. 2016 Sangmanee S., Nakapong S., Pichyangkura R. and Kuttiyawong K. (2016) Levan Type Fructooligosaccharide production using Bacillus licheniformis RN-01 levansucrase Y246S immobilized on chitosan beads. Songklanakarin J. Sci. Technol. 38 (3), 295-303. 

6. 2015 Kuttiyawong, K. Saehu, S., Ito, K., Pongsawasdi P. “Synthesis of large-ring cyclodextrin from tapioca starch by amylomaltase and complex formation with vitamin E acetate for solubility enhancement” Process Biochem. 50:2168–2176. 

7. 2015 Tiptipakorn, S., Kuttiyawong, K., Suwanmala, P., Hemvichian, K., “Effects of gamma radiation on thermal properties of benzoxazine filled with carbon black” Appl. Mech. Mater. 744-746, 1394-1397. 

8. 2015 Sangmanee S., Nakapong S., Kuttiyawong K. and Pichyangkura R. (2015) Production and Immobilization of Levansucrase. Chiang Mai J. Sci; 42(1): 44-51.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: kamontip.k@ku.th

โทรศัพท์: 0819650436

อื่น ๆ: facebook: Kamontip Kuttiyawong