นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3428-1105 ถึง 7 ต่อ 7302 e-mail : faasecs@ku.ac.th
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 • ประวัติการทำงาน
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (2553- ปัจจุบัน)
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Ordinary Differential Equations
  • Partial Differential Equations
  • Distribution Theory and Generalized Function
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • Yuwaree Pankla, Eakachai Suntonsinsoungvon, A Bound on the Approximation of Holder Functions by Bernstein Polynomials, J. Sci. Res. Chula. Univ., Vol. 29, No. 1 (2004), 17-25.
  • E. Suntonsinsoungvon, A. Kananthai, On the Operator Related to the Bessel Heat Equation, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 56 No. 3 (2009), 393-403.
  • E. Suntonsinsoungvon, A. Kananthai, The Nonlinear Product of the Bessel Diamond Operator and the Bessel Klein-Gordon Operator Related to the Bessel Biharmonic Equation, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 4 No. 11 (2010), 527-535.
  • E. Suntonsinsoungvon, A. Kananthai, On the Green Function of the Operator Related to the Bessel Helmholtz Operator and the Bessel Klein-Gordon Operator, Journal of Applied Functional Analysis, Vol. 5 No. 3 (2010), 290-301.
  • E. Suntonsinsoungvon, The Elementary Solution of the Operator Related to the Bessel Helmholtz Operator and the Bessel Klein Gordon Operator, Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, No. 36 (2011), 1753-1764.
  • 7.6.E. Suntonsinsoungvon, The Nonlinear Equation of the Operator Related to the Bessel Biharmonic Equation, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 5, No. 19 (2011), 941-952.
  • Eakachai Suntonsinsoungvon, Oscillation of Second Order Differential Equations, The Journal of Appiled Science, Vol. 11, No. 1 (2012), 110-120.
       
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : -
      
  • เอกชัย สุนทรศิลสังวร 2554, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417242 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น, ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมเพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน