ผศ.ดร.น้ำฝน ทองทวี


สาขา: เคมีวิเคราะห์

งานวิจัย: 

1. การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ฺเพื่อศึกษาการปนเปื้อนและปริมาณโลหะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นการพัฒนาเทคนิคเพื่อวิเคราะห์รูปฟอร์มและปริมาณของโลหะหนักเช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ที่สามารถเคลื่อนย้ายสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นพิษต่อดินและน้ำ โดยเกี่ยวข้องกับการบำบบัดน้ำเสีย การปนเปื้อนของดิน การลดการปนเปื้อนของโลหะในดิน เป็นตัน ทั้งนี้อาศัยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์เช่น เทคนิคการไหลอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการวิเคราะห์โลหะหนักวิ่ธีต่างๆ เช่น FAAS, GFAAS, ICP มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์โลหะดังกล่าวได้

2. การศึกษาปริมาณตะกั่วที่สามารถปนเปื้อนจากการใช้เปลิอกส้มโอในการบำบัดน้ำเสีย

มุ่งเน้นศึกษารูปฟอร์มและปริมาณที่ตะกั่วอาจะเกิดการคายซับออกจากเปลือกส้มโอหลังจากที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ซึ่งอาจจะส่งผลกกระทบต่อดินและน้ำหากมีการกำจัดกากดูดซับไม่ถูกวิธี โดยเป็นการวิเคราะห์ด้วยการสกัดทางเคมี และการใช่้พืชในการประเมินปริมาณที่เคลื่อนย้ายได้

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. Tongtavee N.*, Mummanee M. and Paisanpisuttisin A. 2019.”Assessment of lead desorption from pomelo peel biosorbent after water treatment”, Agriculture and Natural Resources, Vol. 53, No.1; 1-5.

2. Tongtavee N., Pootadto K., Limprasat S., Chunhachart O., Loisruangsin A. 2015. “Comparison of lead desorption from the two different biosorbensts after water treatment” Proceedings of The Universal Academic Cluster International Autumn Conferences, Nagoya, Japan, pages 94-102.

3. Guo, M., Tongtavee N. and Labreveux M. 2009. Nutrient dynamics of field-weathered Delvarma poultry litter: implications for land applications, Biology and Fertility of Soils, 45: 829-838.

4. Guo. M., Tongtavee N. and Labreveux M. 2009. Integrated management practices for reducing murient runoff losses from animal manure-fertilized cropland. JEMREST, 6: 160-172.

5. Tongtavee, N., Shiowatana, J., McLaren, R.G. and Buanuam, J. 2005. Evaluation of the distribution and chemical association between cobalt and manganese in soils by continuous-flow sequential extraction, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36: 2839-2854.

6. Tongtavee, N., Shiowatana, J. and McLaren, R.G. 2005. Fractionation of lead in soils affected by smelter activities using a continuous-flow sequential extraction system. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 85: 567-583.

7. Tongtavee, N., Shiowatana, J., McLaren, R.G. and Gray, C.W. 2005. Assessment of lead availability in contaminated soil using isotope dilution techniques. Science of the Total Environment, 348: 244-256.

8. Tongtavee N., J.Shiowatana, R.G. McLaren and J. Buanuam 2005. Evalutation of distribution and chemical associations between cobalt and manganese in soils by continuous-flow sequential extraction. Communication of Soil Science and Plant Analysis, 36: 2839-2854.

9. Jitchum V., Promdang S., Tongtavee N. and Petchsri S., 2016. “Screening and Classification of Fern Microsorum sensu Link in Thailand for Phytoecdysteroids”, SDU Research Journal Science and Technology, Vol. 9 No.3; 81-96. 

10. N.Tongtavee and T. Pattarponnan. “Asessment of lead availability from solid waste disposal on soil sample”. Books of Abstracts. The National Soil Science Conference” November 18-23, 2018; Canberra, Australia. 2018

11. N. Tongtavee, A. Paisanpisuttisin, M. Munmanee and A. Loisruangsin. “The Study of Lead Desorption from the Biosorbent Waste Amended in the Soil” . Books of Abstracts. The 2016 New Zealand Society of Soil Sciences and Australia Joint Conference; Soil, a Balancing Act Downunder (NZASSS)” December 12-16, 2019. Queenstown, New Zealand. 2016;p 127 .

12. N. Tongtavee, K. Pootadto, S. Limprasat, O. Chunhachart, A. Loisruangsin. “Comparison of lead desorption from the two different biosorbents after water treatment”. Books of Abstracts. The Universal Academic Cluster International Autumn Conferences, November 22-24, 2015. Nagoya, Japan. 2015; p 94 .

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faasnft@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0894994274

อื่น ๆ: Facebook: Namfon Tongtavee