อ.ดร.นงพงา จรัสโสภณ


สาขา: เคมีอินทรีย์

งานวิจัย:

1. การพัฒนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์กับสารเรืองแสงบนผิวของเมล็ดพืช

    การศึกษาสารเคลือบชีวพอลิเมอร์และสารอนุพันธุ์เรืองแสง ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยทำการผสมในอัตราส่วนผสมที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่เหมาะสมนำไปเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตออกมาในรูปของสารเคลือบเมล็ดสำเร็จรูป

2. การสกัดและหาสารออกฤทธิ์ในกล้วยไม้ไทย

    การศึกษาการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณสารเคมีเพื่อหาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในกล้วยไม้ไทยและพัฒนากระบวนการสกัดไปสู่อุตสากรรมเครื่องสำอาง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ:

1. Boonya-udtayan, S. Thasana, N., Jarussophon, N., Ruchirawat, S. (2019) Serratene triterpenoids and their biological activities from Lycopodiaceae. Fioterapia. 136 (10418)

2. Thongnuam, W., S. Pornsatitworakul, T. Maihom, P. Treesukol, N. Jarussophon, P. Maitarad, K. Kongpatpanich, B. Boekfa. (2017). An Experimental and Theoretical Study on the Aldol Condensation on Zirconium-Based Metal-Organic Framework. Key Engineering Materials, accepted.

3. Pornsatitworakul,S., Boekfa,B.,Thana Maihom, Treesukol,P., Namuangruk,S., Jarussophon,S. and Jarussophon, N. (2017) The coumarin synthesis: A combined experimental and theoretical study. Chemical Monthly.

4. Ningsanont, N., Black D. StC., Chanphen, R., Thebtaranonth, Y.(2003). Synthesis of Ethyl 5-phenyl-6-oxa-1-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate Derivatives and Evaluation of Their Antimalarial Activities. J.Med.Chem. 46, 2397-2403. 

วารสารวิชาการระดับชาติ:

1. Seechai, J., Jarussophon, N., Tunggitchot,P. , Laosripaiboon, W., (2017) In vitro Studies on Alpha- Glucosidase Inhibition and Antioxidant Properties of Boletus colossus Heim. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ISSN: 16857941) 19, special issue, September-December 204-210. 

เอกสารในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

1. Thongnuam,W., Pornsatitworakul,S., maihom,T.,Treesukol,P., Jarussophon,N., Maitarad,P.,kongpatpanich,K. and Boekfa, B.2017.A experimental and theoretical study on the Aldol condensation zirconium-based metal-organic framework.Pure and Applied Chemistry International Conferrence 2017.Bangkok.Thailand.

2. Lhatui,K., Jarussophon,N. and Laosripaiboon,W. 2016.Phenolic compounds and alpha-glucosidase inhibitory activities of ungerminated and germinated rices. The 6th International Conferences on Natural Products for Health and Beauty.Khon Kaen. Thailand.

3. Kitwicha,P., Tankijchott,P., Jarussophon,N. and Laosripaiboon,W. 2016. Chemical analysis and antioxidant properties of polysaccharides extracted from mycelium of Boletus colossus. The 6th International Conferences on Natural Products for Health and Beauty.Khon Kaen. Thailand.

เอกสารในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ:

1. Lhatui,K., Jarussophon,N., Tangkijchott,P. and Laosripaiboon,W. 2015. Investigation of Bioactives Compounds in Germinated and Ungerminated Rice Extracts. The 12th International Conference Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus. Nakhon Pathom, Thailand.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faasngj@ku.ac.th

อื่น ๆ: line: jnongpanga