อ.นวลจันทร์ มัจฉริยกุล


เคมีพอลิเมอร์

งานวิจัย:

1. การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC)

   - สังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่น เปลือกมะพร้าว ต้นกล้วย ผักตบชวา

2. การเตรียมไฮโดรเจลและการประยุกต์ใช้

  - เตรียมไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ เช่น พีวีเอ พีวีพี คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: faasnjm@ku.ac.th