ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม


สาขา:เคมีอนินทรีย์

งานวิจัย:

1. การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ และการประยุกต์ใช้

2. การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เรืองแสง สำหรับจอแสดงผลและโซล่าเซลล์

3. วัสดุนาโนสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์

4. การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CMC จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

5. กัญชง, กัญชา และสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพื่อการแพทย์

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faaspca@ku.ac.th 

โทรศัพท์: 0859596941