ผศ.ดร.ปิติ ตรีสุกล


เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย:

1.การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ Direct Methanol Fuel Cell

   - ศึกษาสมบัติความเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ที่เปลี่ยนเมทานอลเป็นไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื่อเพลืงโดยการจำลองแบบทางเคมีคอมพิวเตอร์

2. การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของสีย้อมไวแสงสำหรับโซล่าร์เซล DSSC

   - ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการถูกกระตุ้นด้วยแสงของสีย้อมไวแสงที่ใช้ในโซล่าร์เซลชนิด DSSC โดยการจำลองแบบทางเคมีคอมพิวเตอร์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. Ketrat, S.; Maihom, T.; Treesukul, P.; Boekfa, B.; Limtrakul, J., Theoretical study of methane adsorption and C-H bond activation over Fe-embedded graphene: Effect of external electric field. J. Comput. Chem. 2019, 40 (32), 2819-2826.

2. Klinyod, S.; Boekfa, B.; Pornsatitworakul, S.; Maihom, T.; Jarussophon, N.; Treesukol, P.; Wattanakit, C.; Limtrakul, J., Theoretical and Experimental Study on the 7-Hydroxy-4-Methylcoumarin Synthesis with H-Beta Zeolite. ChemistrySelect 2019, 4 (36), 10660-10667.

3. Boekfa, B.; Treesukol, P.; Injongkol, Y.; Maihom, T.; Maitarad, P.; Limtrakul, J., The activation of methane on Ru, Rh, and Pd decorated carbon nanotube and boron nitride nanotube: a DFT study. Catalysts 2018, 8 (5), 190/1-190/10.

4. Thongnuam, W.; Maihom, T.; Choomwattana, S.; Injongkol, Y.; Boekfa, B.; Treesukol, P.; Limtrakul, J., Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolites. Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20 (39), 25179-25185.

5. Maihom, T.; Choomwattana, S.; Boekfa, B.; Treesukol, P., Theoretical mechanistic study of the ethylene oxidation over permanganate: effect of BF3 Lewis acid. Monatsh. Chem. 2017, 148 (7), 1277-1284.

6. Injongkol, Y.; Maihom, T.; Treesukul, P.; Sirijaraensre, J.; Boekfa, B.; Limtrakul, J., Theoretical study on the reaction mechanism of hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on Lewis acidic BEA zeolites: effects of defect structure and tetravalent metals substitution. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19 (35), 24042-24048.

7. Pornsatitworakul, S.; Boekfa, B.; Maihom, T.; Treesukol, P.; Namuangruk, S.; Jarussophon, S.; Jarussophon, N.; Limtrakul, J., The coumarin synthesis: a combined experimental and theoretical study. Monatsh. Chem. 2017, 148 (7), 1245-1250.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: faasptt@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0897985952

เวปไซต์: pirun.ku.ac.th/~faasptt