ผศ.ดร.พจมาน พูลมี


สาขา: เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย: การศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุพอลิเมอร์

ลักษณะงานวิจัย: การใช้เคมีคอมพิวเตอร์เพื่อทำนายสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

Ruangchaithaweesuk, S.; Chorkate, J.; Maihom, T.; Poolmee, P.; Treesukol, T.; Rungsawang, T.; Maitarad, P.; Boekfa, B.; Combined Computational and Experimental Studies of Trans- and Cis-Isomers of Potassium Diaquabis(Oxalato)Chromate(III). Key Engineering Materials, 2017, 757, 103-107.

ช่องทางการติดต่อ: 

อีเมล: faaspmp@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0962563514