ผศ.ดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน


สาขา: เคมีอินทรีย์

งานวิจัย: 

1. เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2. การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. Boonya-Udtayan, S.; Thasana, N.; Jarussophon, N.; Ruchirawat, S. Serratene triterpenoids and their biological activities from Lycopodiaceae plants. Fitoterapia, 2019, 136, 104181.

2. Boonya-udtayan, S.; Thasana, N., Mongkolchat, K.; Boontan, K.; Chaisue, P.; Pansri, P. Structural modification of cytotoxic serratenediol from lycopodiaceae plant. Bull. Health Sci. Technol, 2018, 16(2), 109-116.

3. Boonya-udtayan, S.; Chaiphattharakit, N.; Thasana, N.; Ruchirawat, S.; Ruekngam, N.; Techasakul, S.Phytochemical investigation of Lycopodium nummularifolium Blume and their antibacterial activity. The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University. 2017, 14(1), 26-33.

4. ศศิวดี บุญญะอุทธยาน; สิริกานต์ ดีศิริ; นพพร ทัศนา; สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์.ปฏิกิริยาเบนโซอิลเลชันของเซอราทีนไดออลที่มีฤทธิ์พิษต่อเซลล์มะเร็งจากต้นช้องนางคลี่. ปฏิกิริยาเบนโซอิลเลชันของเซอราทีนไดออลที่มีฤทธิ์พิษต่อเซลล์มะเร็งจากต้นช้องนางคลี่, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8-9 ธันวาคม 2559; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: นครปฐม, 2559; หน้า 2728 – 2735.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faassdb@ku.ac.th, sasiwadee.b@ku.th