อ.ดร.ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข


เคมีอนินทรีย์

งานวิจัย: การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี และ ตัวตรวจวัดที่สามารถมองเห็นได้

รายละเอียดงานวิจัย: เป็นการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาตัวตรวจวัด (เซ็นเซอร์) ทางเคมีที่มีความว่องไวสูง เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านเคมีและชีวภาพ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. Ruangchaithaweesuk S., Chorkate J., Maihom T., Poolmee P., Treesukol P., Rungsawang T., Maitarad P., Boekfa B. “Combined Experimental and Computational Study of trans-cis Isomerization of Potassium Diaquabis(Oxalato)chromate (III)” Key Engineering Materials, (2017) 757, 103-107.

2. Boekfa, B., Pitak, K., Ruangchaithaweesuk, S., Maihom, T., Treesukol, P. “Direct Conversion of Methane to Methanol on Fe-Porphyrin: A DFT Study” Engineering and Applied Science Research (2016) 43, 416-418.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: songtham.r@ku.th