อ.ดร.ธนา ไม้หอม


สาขา: เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย: 

1. การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เคมีเชิงคำนวณ สำหรับการเปลี่ยนสารเคมีจากชีวมวล และการกักเก็บพลังงาน

2. การออกแบบปฏิกิริยาโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือทางเคมีคำนวณ

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. (ตำรา) ธนา ไม้หอม. (2563) เคมีคอมพิวเตอร์ ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่1). นครปฐม:

2. K. Homlamai, T. Maihom*, S. Choomwattana, M. Sawangphruk, J. Limtrakul, Applied Surface Science, 2020, 499, 1, 143928.

3. L. Chen, D. Süß, I. Sukuba, M. Schauperl, M. Probst, T. Maihom, A. Kaiser, Nuclear Materials and Energy, 2020 22, 100731.

4. S. Ketrat, T. Maihom*, P. Treesukul, B. Boekfa, J. Limtrakul, Journal of Computational Chemistry, 2019, 40, 32, 2819-2826.

5. N. Deepankeaw, T. Maihom*, M. Probst, A. Prasertsab, K. Homlamai, J. Sittiwong, J. Limtrakul, ChemPhysChem, 2019, 20, 2122-2126.

6. S. Klinyod, B. Boekfa, S. Pornsatitworakul, T. Maihom, N. Jarussophon, P. Treesukol, C. Wattanakit, J. Limtrakul, ChemistrySelect 2019, 4, 36, 10660-10667.

7. A. Thivasasith, T. Maihom, S. Pengpanich, C. Wattanakit, Physical Chemistry Chemical Physics 2019, 21, 22215-22223.

8. M. Mendes, M. Probst, T. Maihom, G. García, P. Limão-Vieira, Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123,18, 4068-4073.

9. T. Maihom*, M. Probst, J. Limtrakul, Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 2783-2789.

10. A. Thivasasith, T. Maihom, S. Pengpanich, J. Limtrakul, C. Wattanakit, Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 5359-5367.

11. W. Thongnuam, T. Maihom,* S. Choomwattana, Y. Injongkol, B. Boekfa, P. Treesukol, J. Limtrakul, Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20, 25179-25185.

12. A. Prasertsab, T. Maihom*, M. Probst, C. Wattanakit, J. Limtrakul Inorganic Chemistry, 2018, 57, 6599–6605.

13. S. Kalasina, N. Phattharasupakun, T. Maihom, V. Promarak, T. Sudyoadsuk, J. Limtrakul, M. Sawangphruk, Scientific reports 2018, 8(1), 12192.

14. T. Maihom*, S. Kaewruang, N. Phattharasupakun, P. Chiochan, J. Limtrakul, M. Sawangphruk, Journal of Physical Chemistry C 2018, 112(13), 7033-7040.

15. T. Maihom*, M. Sawangphruk, M. Probst, J. Limtrakul Physical Chemistry Chemical Physics 2018, 20 (9), 6726-6734.

16. P. Wuamprakhon, A. Krittayavathananon, N. Ma, N. Phattharasupakun, T. Maihom, J. Limtrakul, M. Sawangphruk Journal of Electroanalytical Chemistry 2018, 808, 124-132.

17. P. Chiochan, S. Kaewruang, N. Phattharasupakun, J. Wutthiprom, T. Maihom, J. Limtrakul, S. Nagarkar, S. Horike, M. Sawangphruk, Scientific reports 2017, 7 (1), 17703.

18. S.E. Huber, A. Mauracher, I. Sukuba, J. Urban, T. Maihom, M. Probst, European Physical Journal D 2017, 71 (12), 335.

19. S. Ketrat, T. Maihom*, S. Wannakao, M. Probst, S. Nokbin, J. Limtrakul, Inorganic chemistry 2017, 56 (22), 14005-14012.

20. S. Kaewruang, P. Chiochan, N. Phattharasupakun, P. Suktha, K. Kongpatpanich, T. Maihom, J. Limtrakul, M. Sawangphruk, Carbon 2017, 123, 492-501.

21. T. Maihom, S. Choomwattana, B. Boekfa, P. Treesukol, Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 2017, 148 (7), 1277-1284.

22. S. Pornsatitworakul, B. Boekfa, T. Maihom, P. Treesukol, S. Namuangruk, S. Jarussophon, N. Jarussophon, J. Limtrakul, Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 2017, 148 (7), 1245-1250.

23. S. Wannakao, T. Maihom, K. Kongpatpanich, J. Limtrakul, V. Promarak, Physical Chemistry Chemical Physics 2017, 19 (43), 29540-29548.

24. N. Phattharasupakun, J. Wutthiprom, S. Kaenket, T. Maihom, J. Limtrakul, M. Probst, S. S Nagarkar, S. Horike, M. Sawangphruk, Chemical Communications 2017, 53 (86), 11786-11789.

25. Y. Injongkol, T. Maihom*, P. Treesukul, J. Sirijaraensre, B. Boekfa, J. Limtrakul, Physical Chemistry Chemical Physics 2017, 19 (35), 24042-24048.

26. J. Wutthiprom, N. Phattharasupakun, J. Khuntilo, T. Maihom, J. Limtrakul, M. Sawangphruk, Sustainable Energy & Fuels 2017, 1 (8), 1759-1765.

27. Y. Injongkol, T. Maihom*, S. Choomwattana, B. Boekfa, J. Limtrakul, RSC Advances 2017, 7 (60), 38052-38058.

28. T. Maihom, S. Choomwattana, S. Wannakao, M. Probst, J. Limtrakul, ChemPhysChem 2016, 17 (21), 3416-3422.

29. S. Wannakao, T. Maihom, M. Probst, J. Limtrakul, K. Kongpatpanich, Journal of Physical Chemistry C 2016, 120 (35), 19686-19697.

30. P. Charoenwiangnuea, T. Maihom, P. Kongpracha, J. Sirijaraensre, J. Limtrakul, RSC Advances 2016, 6 (107), 105888-105894.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faastnm@ku.ac.th

อื่น ๆ: https://sites.google.com/hotmail.com/thanamaihom/home