ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มแรกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตทุกสาขาและทุกคณะวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในวิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้สาขาภาษาอังกฤษได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยขออนุมัติใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากคณะมนุษยศาสตร์ ในแต่ละปีการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษรับนิสิตจำนวน 90 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการจัดตั้งโครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในภูมิภาคและของประเทศมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาโครงการภาคศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รับนิสิตจำนวน 120 คน โดยมีอาจารย์ผู้สอนหลักจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถบริหารงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ และภาคพิเศษ และบริหารงานในด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ให้ปรับโครงสร้างจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ และได้บริหารงานแยกจากสายวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะเลือกให้กับนิสิตคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน

2.เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้ดำเนินการรับนิสิตปีการศึกษาละ 90 คน

3.เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) โดยได้ดำเนินการรับนิสิตปีการศึกษาละ 120 คน

4.ผลิตงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ชุมชนและภาคเอกชน

5.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชมและสังคม โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตก

6.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   เน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต   บุคลากรในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ชมเว็บไซต์โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษได้ที่ http://english.flas.kps.ku.ac.th/2015/

และชมเว็บไซต์โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ได้ที่ http://sep.flas.kps.ku.ac.th/v3/

Facebook Fanpage (Department of English KPS): https://www.facebook.com/EnglishkuKPS/

Twitter: https://twitter.com/sepkps

Youtube: https://www.youtube.com/user/sepkps


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

อาคารการเรียนรู้ทางภาษา ชั้น 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-352784

โทรสาร :

034 281105 Ext. 7734 – 7735

อีเมล :

เว็บไซต์ :

http://english.flas.kps.ku.ac.th/2015/