ความเป็นมา

       พ.ศ.2547 โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรีให้แก่นิสิตทุกคณะ ในวิทยาเขตกำแพงแสน และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(หลักสูตรปริญญาโท) ตั้งแต่ปี2548 จนถึง 2559 มีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น11รุ่น จำนวน 550 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้ปิดโครงการลง เนื่องจากหน่วยงานต้องการทุ่มเททรัพยากรให้กับการพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

     ในส่วนของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.2557 โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557-จนถึงปี 2558 มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา2รุ่น จำนวน 106 คน

      ปัจจุบันโครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรของตนเองขึ้นใหม่ ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรฯ จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน มีนิสิตในหลักสูตร 80คน และปัจจุบัน(ปี พ.ศ.2563) กำลังเปิดรับสมัครนิสิตรุ่น 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวนมาก

วิสัยทัศน์ (Vision)

       เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีพลวัตสูง  มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1.  มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัย

2.  ผลิตงานวิจัยที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

3.  ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

 

 ปัจจุบันโครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น  9 คน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 2 คน


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์

ชั้น 5 ตึก 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034300481

โทรสาร :

034351402

อีเมล :

polscience.kukps@gmail.com

เว็บไซต์ :

Facebook: รัฐศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน