โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) ประกอบด้วยหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการในประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอน ในปัจจุบันเปิดให้มีการเรียนการสอนด้วยกันจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  1. 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  2. 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  3. 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  4. 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
  5. 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

เข้าชมเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) ได้ที่   http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/

 

 

 

 

 


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

0-3435-2285

โทรสาร :

0-3435-2385

อีเมล :

si.kps.ku@gmail.com

เว็บไซต์ :

http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/