โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมา

ประมาณปี พ.ศ 2551 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกจากสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มเปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ในปี พ.ศ.2550 โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่องการเปิดสอนหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคพิเศษ จำนวนรับนิสิต 80 คน

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน อนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดรับนิสิต ตั้งแต่     ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป จำนวนปีละ 80 คน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.204/0264 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 มีมติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ถึงปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน จัดส่งหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และอธิการบดีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

 

เว็บไซต์โครงการจัดตั้ง : https://sites.google.com/ku.th/depart-com/

เราได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์หลักสูตร : http://comp.flas.kps.ku.ac.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรได้ที่ 
Facebookhttps://www.facebook.com/comsci.ku.kps
Twitterhttps://twitter.com/ComsciK

 

 


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ตึก 9 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-300481 to 4 ext. 7301 Tel. (Internal) 3600 - 4 ext. 7301

โทรสาร :

034-351402

อีเมล :

เว็บไซต์ :

https://sites.google.com/ku.th/depart-com/