โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ตึก 9 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-300481 to 4 ext. 7301 Tel. (Internal) 3600 - 4 ext. 7301

โทรสาร :

034-351402

อีเมล :

เว็บไซต์ :

https://sites.google.com/ku.th/depart-com/