โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

 ประวัติ

     โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา เดิมเป็นเพียงสาขาวิชาซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในรายวิชาพื้นฐานบังคับให้แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนวิชาเฉพาะเลือกให้กับนิสิตในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     ปัจจุบันดำเนินการบริหารในรูปแบบของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา โดยดำเนินการจัดการด้านงบประมาณบุคลากรและการเรียนการสอนในลักษณะที่ขึ้นตรงต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารโครงสร้างภายในเป็นไปอย่างคล่องตัว เกิดการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดงานวิจัยเฉพาะด้าน และสร้างเครือข่ายเชื่อม โยงกับหน่วยงานอื่นๆ

     หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) และ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ซึ่งได้ขออนุมัติใช้หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาและในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

 ปณิธาน

     ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพด้านจุลชีววิทยา พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความสุข

 ภารกิจ

  1. พัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัยระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาด้านจุลชีววิทยาให้มีความโดดเด่น
  2. สร้างและพัฒนานิสิตให้มีความรู้และความสามารถเชิงลึกและเชิงประยุกต์ในงานวิชาชีพ รู้เหตุรู้ผล มีคุณธรรม และจิตสำนึกเพื่อสังคมตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  3. พัฒนาการบริหารงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสร้างความได้เปรียบใน งานวิชาการและงานวิจัย
  4. เสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งในเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพเฉพาะ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยาได้ที่  http://micro.flas.kps.ku.ac.th/web2017/main.phpโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทรศัพท์ :

034281150 ถึง 7 ต่อ 7670

โทรสาร :

034281150 to 7 ext 7670

อีเมล :

เว็บไซต์ :

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม http://micro.flas.kps.ku.ac.th/web2017/main.php