โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี เป็นหน่วยงานภายในของ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีการจัดการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) วท.บ. (เคมี)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) วท.ม. (เคมี)
3. รายวิชาพื้นฐานทางเคมี แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต กำแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4. โครงการพิเศษต่าง ๆ  ที่ร่วมกับสายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ), วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), วท.ม.และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ได้ที่   http://chem.flas.kps.ku.ac.th/

และเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจของโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี  ได้ที่   https://www.facebook.com/ChemKUKPS/

 


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ :

(66)966-245947

โทรสาร :

(66)034-352258

อีเมล :

faasvnj@ku.ac.th

เว็บไซต์ :

http://chem.flas.kps.ku.ac.th/index.php