ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะเอง และให้บริการรายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  โดยได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ในปัจจุบันภาควิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา และมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. สาขาวิชาชีวเคมี
  2. สาขาวิชาชีววิทยา
  3. สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  4. สาขาวิชาสัตววิทยา
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ์
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  8. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

รูปภาพ


ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034300481

โทรสาร :

034351402

อีเมล :

thiti.kanc@ku.th

เว็บไซต์ :

http://flas.ku.ac.th/