ภาควิชาศิลปศาสตร์

เข้าเว็บไซต์ภาควิชาศิลปศาสตร์ได้ที่นี่  http://arts.flas.kps.ku.ac.th/

ประวัติความเป็นมาของภาควิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะประมง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา 

ภาควิชาศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักคือ การสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์แก่นิสิตทุกคณะภายในวิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการประกอบอาชีพต่างๆในยุคปัจจุบันและการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  โดยภาควิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดรายวิชาเฉพาะเลือกและเลือกเสรีภาษาพม่า เวียดนาม และเกาหลี ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาบัณฑิตด้านภาษาจีน จึงไม่อาจตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนิสิตในการศึกษาภาษาจีนที่วิทยาเขตกำแพงแสนได้ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงถือเป็นภาระหน้าที่และพันธกิจที่สำคัญที่จะต้องจัดการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนเชิงธุรกิจออกสู่สังคมตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ภาควิชาศิลปศาสตร์ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ เพื่อเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น

ปีการศึกษา 2558 และมีนิสิตในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 69 คน

ปีการศึกษา 2559  และมีนิสิตในหลักสูตรชั้นปีที่  2  จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ปีการศึกษา 2560  และมีนิสิตในหลักสูตรชั้นปีที่  1  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาได้ที่  http://arts.flas.kps.ku.ac.th/


รูปภาพ


ภาควิชาศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2

โทรศัพท์ :

โทร.0-3428-1105-7

โทรสาร :

0-3435-1402

อีเมล :

snongp4@hotmail.co.th

เว็บไซต์ :

http://arts.flas.kps.ku.ac.th/