ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 121 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 จัดเป็นคณะลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน และมีสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงานภายในสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละสาขาทำหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักเลขานุการ ภาควิชาศิลปศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้ยุบเลิกสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ และให้โอนภารกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ไปเป็นของภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รายนามหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 

•               พ.ศ. 2538 - 2542  รศ. วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

•               พ.ศ. 2542 - 2546  รศ. พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

•               พ.ศ. 2546 - 2549  รศ. ชุติมณฑน์ บุญมาก

•               พ.ศ. 2549 - 2553  รศ. วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ 

•               พ.ศ. 2553 - 2554  อ.ดร. วิเนตร แสนหาญ

•               พ.ศ. 2554 - 2555  ผศ.ดร. สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล

•               พ.ศ. 2556 - 2558  อ.ดร. สุจิตรา แสนหาญ

•               พ.ศ. 2558 - 2559  อ.ดร. ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์

•               พ.ศ. 2559 - 2560  รศ. ชุติมณฑน์ บุญมาก

•               พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  ผศ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร

ดูรายละเอียดเว็บไซต์ของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้ที่ http://math.flas.kps.ku.ac.th/

 


รูปภาพ


ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140

โทรศัพท์ :

087-5570-060 หรือ 034-281053 ถึง 6 ต่อ 7302

โทรสาร :

087-5570-060 or 034-281053-6

อีเมล :

mathkps@ku.ac.th

เว็บไซต์ :

http://math.flas.kps.ku.ac.th/