โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พืช มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยทักษะผู้ประกอบการ
สามารถสร้างหรือนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่

 

โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ SC3
โทร. 034-300481-4 ต่อ 7662
หรือ inbox https://www.facebook.com/botanykukps/


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-300481-4 ext. 7662

โทรสาร :

-

อีเมล :

faassosr@ku.ac.th

เว็บไซต์ :

https://www.facebook.com/botanykukps/