โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์

ประวัติ

           โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ฟิสิกส์)  หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะเองและให้บริการสอนรายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน

           ปีการศึกษา 2549 โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เป็นรุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านฟิสิกส์เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนเน้นหนักในแผนการเรียนต่างๆ ที่สนใจในชั้นปีที่ 3 อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นต้น

           การบริหารจัดการในระยะแรก สาขาวิชาฟิสิกส์ขึ้นตรงกับสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีผู้ประสานงานสาขาเป็นผู้บริหารงาน ต่อมา 12 พฤศจิกายน 2551 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยให้สาขาวิชาฟิสิกส์แยกออกมาเป็นโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ (ซึ่งปัจจุบันเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์) โดยมีประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์คนแรก คือ ผศ.นพพร รัตนช่วง และในปัจจุบันคือ อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง ในตำแหน่งประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์

           ปัจจุบันโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 18 คน จำแนกเป็นอาจารย์ 15 คน ข้าราชการประจำ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 14 คน และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 3 คน

 

พันธกิจ

           โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์มีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก คือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของสายวิชาเองและให้บริการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามความต้องการของหลักสูตรอื่นๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่ในการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามภาระหน้าที่หลัก

           1.  จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์

           2.  ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (วท.บ.ฟิสิกส์)

           3.  ศึกษาวิจัยทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน

           4.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม

หลักสูตร

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา ฟิสิกส์เริ่มร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2505 โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น เริ่มต้นเป็นหลักสูตร 5 ปี แต่สภาการศึกษาแห่งชาติขอให้เป็นหลักสูตร 4 ปีเช่นเดียวกับสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขร่างหลักสูตรและกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษร ศาสตร์เป็นครั้งที่ 3/2506 พ.ศ. 2509 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้มีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์เกิดขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) สาขาฟิสิกส์ จึงได้ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2510

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มีการปรับปรุงรวมแล้ว 6 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2528 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา และเพิ่มเติมวิชาขึ้นอีกมาก ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2533 ในครั้งนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาควิชามากนัก ครั้งที่สามเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น ครั้งที่สี่เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นครั้งที่มีการทำวิจัยสถาบันประกอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งแรก โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ที่วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา และเปลี่ยนนามจากเดิมคือ “สาขาวิชาฟิสิกส์” มาเป็น “โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์” จากนั้นได้เปลี่ยนนามมาเป็น “โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์” จนถึงปัจจุบัน โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ซึ่งอยู่ภายใต้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ. 2561

 

รายนามประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์

           1.  ผศ. นพพร รัตนช่วง (พ.ศ. 2550-2555)

           2.  ผศ.ดร. ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์  (พ.ศ. 2555-2557)

           3.  ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์ (พ.ศ. 2557-2561)

           4.  อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ได้ที่  http://physics.flas.kps.ku.ac.th/public/index.php

และเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจของโครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ได้ที่  https://www.facebook.com/PhysicsKPS/


รูปภาพ


โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์

โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

+66 063 728 3299

โทรสาร :

อีเมล :

kuphysics.kps@gmail.com

เว็บไซต์ :

http://physics.flas.kps.ku.ac.th/