ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 พ.ค. 2020

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานรอบ  6 เดือน (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)