โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

08 มิ.ย. 2019

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 8 มิถุนายน 2562

รูปภาพ