โครงการ Abstract Proofreading

13 ส.ค. 2020

โครงการตรวจสอบบทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษ ของนิสิต และบุคคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการรองรับการสนับสนุนให้นิสิตและบุคคลากรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ และจำเป็นต้องตีพิมพ์ในวารสาร หรือนำเสนอในการประชุมวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจแก้ไขบทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษก่อนตีพิมพ์ หรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการให้ถูกต้อง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ)

สามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยได้ https://sites.google.com/ku.th/abstract-proofreading/home?pli=1&authuser=1

วิธีการส่งบทคัดย่อ โดยใช้  email@ku.th เท่านั้น สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15​ สิงหาคม 2563