งานบริการวิชาการ

โครงการ Abstract Proofreading

โครงการตรวจสอบบทคัดย่องานวิจัยภาษาอังกฤษ ของนิสิต และบุคคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการการจัดกรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

  เรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากกรดไฮโปคลอรัส (HYPOCHLOROUS ACID) ใช้แทนแอลกอฮอล์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากกรดไฮโปคลอรัส (HYPOCHLOROUS ACID)

โครงการทักษะเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โครงการทักษะเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ. สุพรรณบุรี วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562

โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม